Cookies

Cookies są to małe pliki tekstowe przesyłane przez witryny odwiedzane przez użytkownika do jego przeglądarki (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp), które są zapamiętywane w celu późniejszego przesłania ich do tych witryn przy okazji kolejnej wizyty tego samego użytkownika.

Podczas przeglądania witryny użytkownik może odbierać w swoim urządzeniu również pliki cookies innych witryn lub serwerów sieciowych, należących do „stron trzecich”; jest to związane z faktem, że w odwiedzanej witrynie mogą znajdować się takie elementy jak obrazy, mapy, dźwięki, przyciski sieci społecznościowych: „Lubię to!” Facebooka, „+1” Google itd., odpowiednie łącza do stron internetowych innych domen, znajdujących się na serwerach odmiennych od serwera, w którym zamieszczona jest żądana strona. Są to pliki cookies, które pochodzą z witryny internetowej innej niż aktualnie odwiedzana.

Określone są techniczne pliki cookies, na przykład wykorzystywane wyłącznie w celu „zrealizowania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy koniecznie wymaga tego spółka informacyjna do zrealizowania usługi wyraźnie żądanej przez subskrybenta lub użytkownika” (patrz: art. 122, paragraf 1 Kodeksu).

Profilowe pliki cookies używane są do tworzenia profili użytkowników i są wykorzystywane do przesyłania wiadomości zawierających reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika rozpoznawalnymi podczas surfowania w sieci. Odnosi się do nich art. 122 Kodeksu, który stanowi, że „archiwizacja informacji zapisanych w urządzeniu końcowym kontrahenta lub użytkownika, lub też dostęp do informacji tam już zarchiwizowanych dozwolone są wyłącznie pod warunkiem, że kontrahent lub użytkownik wyraził zgodę po otrzymaniu informacji w trybie uproszczonym, o czym mowa w artykule 13, ustęp 3” (art. 122, paragraf 1 Kodeksu).

Pliki cookies dotyczące strony pierwszej lub inne podobne pliki cookies:
Witryna przedsiębiorstwa AbcDue Srl wykorzystuje techniczne pliki cookies, dla których nie jest wymagana żadna zgoda osoby zainteresowanej.
Mówiąc dokładniej, witryna wykorzystuje:
- pliki cookies dotyczące sesji, służące do utrzymywania spójności nawigacji, do zainicjowania koszyka oraz podtrzymywania uwierzytelniania;
- pliki cookies będące świadectwem odpowiedniej polityki dotyczącej plików cookies;
- pliki cookies służące do personalizacji interfejsu.

Pliki cookies stron trzecich
Za pośrednictwem witryny https://www.eclik.eu instalowane są niektóre pliki cookies stron trzecich, które są aktywowane zgodnie z procedurą opisaną w banerze.
Poniżej zamieszczono wykorzystywane pliki cookies stron trzecich oraz łącza, za pośrednictwem których pobierane są najważniejsze informacje i przesyłane są żądania o dezaktywację.
Google Inc.
Do analizy statystycznej odwiedzin witryny, niezbędnej do realizacji kampanii promocyjnych online i do działań promocyjnych remarketingu, witryna https://www.eclik.eu wykorzystuje serwisy firmy Google Inc. i jej spółek zależnych. Dane nawigacyjne są gromadzone w sposób zagregowany i anonimowy za pośrednictwem serwisu Google Analytics. Kampanie reklamowe realizowane są za pośrednictwem programu AdWords i przewidują wyświetlanie wiadomości reklamowych witryny https://www.eclik.eu w innych witrynach internetowych, skierowanych na podobne segmenty odbiorców lub na podstawie poprzednich wizyt w witrynie https://www.eclik.eu. Pliki cookies mogą pochodzić z rożnych domen Google Inc., na przykład: google.com, google.it, googleadservices.com, doubleclick.net, itd.
Witryna wykorzystuje przede wszystkim serwis Google Analytics, który używa plików cookies w celu umożliwienia dokonania analizy statystycznej w formie zagregowanej, odnośnie do intensywności odwiedzin danej witryny internetowej.
Aby zapoznać się z „warunkami świadczenia usług przez serwis Google Analytics”, zawierających również informacje o polityce prywatności spółki Google Inc., samodzielnego właściciela przetwarzania danych związanych z serwisem Google Analytics, należy przejść do następującej strony:
http://www.google.com/analytics/terms/it.html
Jeśli chcesz zapobiec wykorzystywaniu swoich danych przez serwis Google Analytics, możesz zainstalować dodatkowy element przeglądarki, który można pobrać z następującej strony:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Z zasadami polityki prywatności spółki Google Inc. można zapoznać się na następującej stronie:
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
Możesz odwiedzać stronę również bez używania plików cookies, chociaż w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystanie wszystkich oferowanych funkcjonalności. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. Możesz zapobiec automatycznej rejestracji plików cookies, wybierając opcję nieakceptowania plików cookies. Więcej informacji na temat sposobu przeprowadzania tej operacji zamieszczonych jest w instrukcji obsługi przeglądarki.
Pliki cookies już zarchiwizowane na dysku twardym można w każdej chwili usunąć.

Metody przetwarzania
Przetwarzanie danych osobowych może odbywać się z pomocą (lub bez) instrumentów elektronicznych. Aby nie dopuścić do utraty danych, nieuprawnionego lub nieprawidłowego wykorzystania i nieupoważnionego dostępu, podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa. Dane mogą być przetwarzane przez wyznaczonych pracowników i/lub współpracowników właściciela, którym powierza się odpowiedzialność za wykonanie tego zadania. Dane te nie są rozpowszechniane ani przekazywane do czyjejkolwiek wiadomości.

Prawa zainteresowanych stron
W każdej chwili strona zainteresowana może egzekwować swoje prawa wobec właściciela przetwarzania danych zgodnie z artykułem 7 dekretu legislacyjnego 196/2003, który przytaczamy poniżej w całości: Art. 7 – Prawo dostępu do danych osobowych i inne prawa.
1.- Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania potwierdzenia istnienia lub braku dotyczących jej danych osobowych, nawet jeśli nie zostały one jeszcze zarejestrowane, oraz do otrzymania tej informacji w zrozumiałej formie.
2.- Zainteresowana strona ma prawo do uzyskania informacji:
a) o pochodzeniu danych osobowych;
b) o celach i metodach przetwarzania;
c) o zastosowanej metodzie w przypadku przetwarzania danych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych;
d) dotyczących tożsamości właściciela, osób upoważnionych i przedstawiciela powołanego zgodnie z art. 5 ustęp 2;
e) o podmiotach i kategoriach podmiotów, którym można przekazać dane osobowe lub które mogą dowiedzieć się o nich jako przedstawiciele powołani na terytorium państwa, odpowiedzialni funkcjonariusze lub osoby upoważnione.
3.- Strona zainteresowana ma prawo do:
a) zaktualizowania, sprostowania lub, w razie potrzeby, uzupełnienia danych;
b) usunięcia, przekształcenia w sposób anonimowy lub zablokowania danych przetwarzanych niezgodnie z prawem, w tym danych, które nie muszą być przechowywane do celów, dla których zostały zgromadzone lub następnie przetworzone;
c) potwierdzenia, że czynności, o których mowa w punktach a) i b) zostały zgłoszone, również w odniesieniu do ich zawartości, stronom, którym te dane zostały przekazane lub ujawnione, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to niemożliwe lub wiąże się z wykorzystaniem środków jawnie nieproporcjonalnych do chronionego prawa.
4. - Strona zainteresowana ma prawo do wniesienia sprzeciwu w całości lub w części:
a) z uzasadnionych powodów wobec przetwarzania danych osobowych, które jej dotyczą, odnoszących się do celu gromadzenia tych danych;
b) wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, służących do przesłania materiałów reklamowych lub związanych ze sprzedażą bezpośrednią, przeprowadzaniem badań rynkowych lub komunikacją handlową.