Warunki sprzedaży

Przedsiebiorstwo:

AbcDue Srl - siedziba: Vicolo Ongaria, 9, 30028 - San Michele al Tagliamento (VE) - Italy - Numer NIP: 04159580275

Definicje:
Terminy zamieszczone w niniejszych warunkach ogólnych nie pozbawiają nabywcy będącego konsumentem praw przysługujących mu na mocy obowiązujących i dających się zastosować przepisów ustawowych, w tym praw i czynności, o których mowa w Dekrecie Legislacyjnym nr 206 z dnia 6 września 2005 r.
AbcDue Srl, Vicolo Ongaria, 9, 30028 - San Michele al Tagliamento (VE) - Italy, Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży on-line za pośrednictwem własnej witryny internetowej dostępnej pod adresem: https://www.eclik.eu i oświadcza, że należy się z nią kontaktować za pośrednictwem następującego adresu poczty elektronicznej: info@eclik.it.
KLIENT jest wskazanym w zamówieniu podmiotem, z którym zostaje zawarta umowa zgodnie z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków umowy. Jest on uważany za Klienta, a także Użytkownika, który dokonuje rejestracji zaproponowanej przez AbcDue Srl, na swojej stronie internetowej w celu dotarcia do pewnych obszarów tej witryny internetowej o ograniczonym dostępie.

Wstęp:

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży online regulują prawnie umowę sprzedaży produktów oferowanych przez AbcDue Srl, Są one umieszczone w niniejszej witrynie w celu zapoznania z nimi Klienta przed dokonaniem przez niego zakupu i aby mogły zostać jednocześnie zatwierdzone przy złożeniu zamówienia. Klient, który zamierza dokonać zakupu produktów, powinien zgłosić taki zamiar poprzez złożenie wniosku bezpośrednio w witrynie, w której, przestrzegając wskazanych procedur, złoży własne zamówienie zakupu i zrealizuje odpowiednią płatność.

Gwarancja:
Wszystkie artykuły przedstawione na stronie internetowej AbcDue Srl są fabrycznie nowe, autentyczne, dostarczone w oryginalnych opakowaniach i objęte 24-miesięczną gwarancją.

Przyjęcie zamówienia:
Przez Umowę sprzedaży rozumie się zamówienie, którego przedmiotem jest zakup na odległość towarów i produktów nabywanych przez Klienta (konsumenta) od Dostawcy. AbcDue Srl. Umowa zostaje zawarta wyłącznie z wykorzystaniem technologii internetowych udostępnionych przez AbcDue Srl pod adresem: info@eclik.it.
Klient, poprzez potwierdzenie zamówienia drogą elektroniczną oświadcza, że przeczytał, obejrzał i w całości zatwierdził warunki sprzedaży i płatności wskazane w procesie zakupu, a także zobowiązuje się do wydrukowania i zachowania poniżej podanych warunków sprzedaży, zgodnie z artykułami 3 i 4 Dekretu Legislacyjnego nr 185/1999.
Złożone zamówienie należy rozumieć z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez AbcDue Srl, niezależnie od wiadomości e-mail, które system wysyła automatycznie. Dopiero po sprawdzeniu poprawności wszystkich przesłanych danych i po otrzymaniu odpowiedniej płatności, Klient otrzyma naszą akceptację i potwierdzenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail.
Po przesłaniu naszego potwierdzenia zamówienia, w przypadku produktów zamówionych i spersonalizowanych przez Klienta poprzez wybór konkretnego wykończenia, nie będzie możliwe dokonanie zmian lub anulowanie zamówienia. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2011/83/UE, w przypadku tych produktów nie przewiduje się prawa odstąpienia.
Ewentualne błędy dotyczące ceny, opisów technicznych lub zdjęć zamieszczonych w witrynie, lub też nagłych wzrostów cen w cennikach naszych Dostawców, wyczerpanie artykułów lub inne, niezależne od nas przypadki mogą sprawić, że zamówienie zostanie anulowane również po naszym potwierdzeniu. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany i otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty. Wykluczone są jakiekolwiek odszkodowania z tytułu poniesionej szkody lub rekompensaty dla Klienta, podobnie jak i wszelkie rodzaje odpowiedzialności umownej i pozaumownej z tytułu szkód pośrednich w odniesieniu do osób i/lub mienia związanych z nieprzyjęciem, nawet częściowym, zamówienia. Karty katalogowe i opublikowane zdjęcia produktów zostały dostarczone przez producentów. Nasze przedsiębiorstwo nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy lub zmiany wprowadzone bez uprzedzeniao
.

Anulowanie zamówienia:
Zamówienie można anulować w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania potwierdzenia zamówienia, po upływie tego okresu należy uiścić opłatę za anulowanie równą 30% wartości produktu. Ewentualny zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni.


Dostawa lub zwrot:
AbcDue Srl przewiduje się dostawę produktów przedstawionych w naszej witrynie internetowej w następujących krajach: Kraje docelowe. Dostawa realizowana jest standardowo na poziomie ulicy, z pojazdów samochodowych obsługiwanych przez jednego kierowcę, dlaczego też w przypadku produktów o dużej objętości Klient musi współpracować przy ich wyładunku. Nie przewiduje się dostawy na piętro, instalowania ani zabierania produktu używanego; możliwa jest dostawa na umówioną godzinę: usługa ta umożliwia powiadomienie Klienta, gdy zamówiony produkt jest w trakcie dostawy, poprzez uzgodnienie z przewoźnikiem godziny dostawy. Usługę tę należy zgłosić po skompletowaniu koszyka.
W okresie letnim i Bożego Narodzenia istnieją ograniczenia dostaw, patrz: Blokada dostaw nie obsługujemy odbiorów bezpośrednich; w przypadku Włoch dostępny jest jednak odbiór z magazynu w jednej z filii przewoźnika BRT Bartolini.

Ceny:
Wszystkie ceny podane w witrynie są cenami netto i obejmują podatek VAT; w przypadku posiadaczy numeru NIP w państwie członkowskim Unii Europejskiej, z wyjątkiem Włoch, podatek VAT jest potrącany po skompletowaniu koszyka, przed potwierdzeniem zamówienia, patrz: Podatek VAT w krajach UE.
AbcDue Srl Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian cen w dowolnej chwili i bez uprzedzenia w przypadku wahania się cen w odniesieniu do rozważanych kategorii produktów.

Dostępność produktów i czasy dostawy:
- Wysyłka natychmiastowa: Produkty dostępne w naszych magazynach wysyłane są zazwyczaj w dniu następującym po otrzymaniu zawiadomienia o dokonaniu wpłaty.
- Wysyłka w ciągu: „__” dni: Produkt możliwy do zamówienia lub w trakcie dostawy do przedsiębiorstwa zostanie wysłany w ciągu wskazanych dni roboczych; czasy dostawy mogą nieznacznie różnić się w zależności od rodzaju zamówionego produktu i dostępności produktu u dostawcy W przypadku opóźnień Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia.

Reklamacje:
W chwili dostawy Klient zobowiązany jest do sprawdzenia, czy liczba dostarczonych paczek i ich stan zewnętrzny są zgodne z informacją podaną w dokumencie transportowym, a także do upewnienia się, czy opakowanie dotarło nienaruszone.
W przypadku stwierdzenia śladów manipulowania, pęknięcia, rozcięcia lub zawilgocenia opakowań Klient musi zatwierdzić towar z „ZASTRZEŻENIEM KONTROLI”, opisując szczegółowo uszkodzenia na pokwitowaniu odbioru towaru od przewoźnika, na przykład: zastrzeżenie kontroli z powodu wgniecionego kartonu, pękniętego opakowania ze styropianu itd. Opis uszkodzenia jest bardzo ważny, ponieważ zastrzeżenie typu ogólnego nie będzie wystarczające do rozpoczęcia postępowania odszkodowawczego w stosunku do przewoźnika i uniemożliwi zwrot kosztów lub wymianę produktu.
W przypadku wyraźnie widocznego uszkodzenia opakowania Klient może odmówić odbioru przesyłki, wskazując na pokwitowaniu powód odmowy; po zwróceniu produktu, Klient otrzyma kolejną przesyłkę z zamówioną zawartością.
Otrzymany produkt musi zostać dokładnie sprawdzony:jakąkolwiek anomalię, nawet najmniejsze zarysowanie, należy zgłosić do AbcDue Srl W TERMINIE 48 GODZIN od otrzymania przesyłki, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wraz z załączonymi zdjęciami na adres: info@eclik.it. Po upływie 48 godzin od dostawy nie akceptujemy roszczeń związanych z uszkodzeniem przesyłki.
Uszkodzony produkt nie może być używany ani zainstalowany; należy również zachować oryginalne opakowanie, które posłuży do ewentualnego zwrotu produktu w celu jego wymiany.
W przypadku użytkowania lub zainstalowania uszkodzonego produktu przestaje obowiązywać prawo do jego wymiany.
Reklamacje dotyczące innych przyczyn należy przesłać obowiązkowo w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, po upływie tego okresu nasze przedsiębiorstwo nie zaakceptuje żadnych reklamacji.

Prawo do odstąpienia od umowy:
Zgodnie z art. 52 Kodeksu Konsumenta (Dekret Legislacyjny nr 21/2014) i dyrektywą EWG 2011/83, jeśli klient jest konsumentem, czyli osobą fizyczną, która kupuje towary do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, czy też dokonuje zakupu, nie wskazując w formularzu zamówienia numeru NIP, ma prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy z jakiegokolwiek powodu, bez konieczności uzasadniania i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z ewentualnymi karami umownymi, w wyniku czego klient musi otrzymać zwrot wniesionej zapłaty za produkt.
W przypadku gdy Klient będący konsumentem nie jest zadowolony z towarów zakupionych na stronie https://www.eclik.eu, będzie mógł zwrócić produkty i otrzymać zwrot wpłaconej kwoty, z wyłączeniem kosztów transportu. Aby móc skorzystać z tego prawa, Klient musi przesłać wniosek do AbcDue Srl faksem/w wiadomości e-mail na adres info@eclik.it lub listem poleconym; wniosek ten musi obejmować:
- wyrażenie przez Klienta zamiaru skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy;
- numer zamówienia;
- towary, w odniesieniu do których Klient korzysta z prawa odstąpienia od umowy.
Klient będzie zmuszony czekać na zatwierdzenie przez AbcDue Srl, po uzyskaniu zatwierdzenia, w terminie 8 dni musi zwrócić towar na własny koszt.
AbcDue Srl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody związane ze zwrotem produktu, spowodowane przez kuriera z tytułu uszkodzeń, kradzieży lub utraty, odpowiedzialność w fazie zwrotu spoczywa na Kliencie. Produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym opakowaniu, właściwie zapakowane i nieużywane, w przeciwnym razie prawo do odstąpienia od umowy zostanie anulowane i nie będzie możliwy zwrot wpłaconej kwoty.
Prawo do odstąpienia od umowy obejmuje wyłącznie produkt zakupiony w całości, nie może dotyczyć części zakupionego produktu lub jednej sztuki w przypadku gdy liczba danego artykułu przekracza dwie sztuki, ponieważ Klient ma prawo do zakupu na próbę tylko jednej sztuki.
Po zrealizowaniu zwrotu produktów i ich skontrolowaniu przez AbcDue Srl nastąpi zwrot wpłaconej sumy, w terminie nieprzekraczającym 14 dni.
Produkty personalizowane: zgodnie z Dyrektywą nr 2011/83/WE w sprawie praw konsumentów w przypadku zamówienia towarów dostosowanych do indywidualnych wymogów konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Nie będzie więc możliwe wycofanie zamówienia lub skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy w odniesieniu do następujących rodzajów produktów: stoły, krzesła, meble i wyposażenie domu ogólnie, kabiny prysznicowe i brodziki, profesjonalne kuchnie, i piece opalane drewnem lub groszkiem opałowym oraz niektóre rodzaje zlewozmywaków i baterii dostępnych w różnych wariantach wykończenia.


Dokumenty podatkowe:
AbcDue Srl zawsze dostarcza Klientowi prawidłową fakturę; dokument zostaje przesłany automatycznie z naszego systemu informatycznego w formacie PDF, w ciągu 5 dni od daty wysyłki. W przypadku problemów Klient może zażądać kopii, wysyłając wiadomość e-mail z prośbą na adres: info@eclik.it
.

Gwarancja:
Zgodnie z dekretem legislacyjnym 206/2005 „Kodeksu Konsumenta” wszystkie produkty sprzedawane w niniejszej witrynie są objęte ustawowo 24-miesięczną gwarancją prawną. Na podstawie obowiązującej przez 24 miesiące gwarancji prawnej AbcDue Srl odpowiada wobec Konsumenta za braki zgodności niestwierdzone w momencie zakupu. Brak zgodności ma miejsce wówczas, gdy produkt nie jest zgodny z ustalonym dla niego przeznaczeniem, nie jest zgodny z opisem lub nie posiada cech zapewnianych przez sprzedającego, nie oferuje właściwości i wydajności typowych dla towaru tego samego typu, nie jest zgodny z przeznaczeniem oczekiwanym przez Konsumenta, podanym do wiadomości sprzedawcy w chwili zakupu i przez niego zaakceptowanym: artykuł 129 Kodeksu Konsumenta. Brak zgodności, który ujawnia się przed upływem 24 miesięcy od daty zakupu towaru, powinien zostać zgłoszony w terminie dwóch kolejnych miesięcy od daty wykrycia wady. O ile nie zostanie dowiedzione inaczej, zakłada się, że wady zgodności ujawnione w okresie 6 miesięcy od daty dostawy towaru, istniały już w momencie dostawy. W przypadku wady zgodności Konsument ma prawo do przywrócenia, bez ponoszenia kosztów, zgodności towaru poprzez jego naprawę lub wymianę. Zgodnie z własnym życzeniem Konsument może zażądać od sprzedawcy naprawy lub wymiany towaru bez ponoszenia w obu przypadkach kosztów, o ile żądany środek zaradczy nie jest obiektywnie niemożliwy lub nadmiernie kosztowny w porównaniu z alternatywnym. Naprawa lub wymiana powinna zostać przeprowadzona w stosownym terminie od daty wpłynięcia wniosku Konsumenta; średni czas ponownego dostarczenia produktu Konsumentowi wynosi 29 dni. Jeśli w maksymalnym terminie 60 dni AbcDue Srl nie byłaby w stanie zwrócić naprawionego produktu, Konsument będzie mógł zażądać jednego z alternatywnych środków zaradczych: wymiany, rozwiązania kontraktu lub obniżenia ceny produktu.
Terminy i tryby wykonania gwarancji prawnej:
Klient musi:
1. Przesłać do AbcDue Srlzawiadomienie na piśmie ze wskazaniem wad produktu;
2. Oczekiwać na upoważnienie do zwrotu zawierające numer identyfikacyjny sprawy, który zostanie podany do wiadomości przez AbcDue Srl;
3. Przygotować produkt do wysyłki, dokładnie go opakowując i dołączając wszystkie akcesoria, instrukcje obsługi oraz wszystkie przedmioty, które znajdowały się w oryginalnym opakowaniu;
4. Podać na opakowaniu numer upoważnienia do zwrotu przyznany przez AbcDue Srl.
Firma transportowa porozumie się z Klientem w celu ustalenia szczegółów dotyczących zwrotu produktu; może on zostać opóźniony w przypadku niemożności telefonicznego skontaktowania się z Klientem
.

Pozostałe warunki:
Zawarcie umowy i zaakceptowanie ogólnych warunków sprzedaży:
1. Jeśli klient jest konsumentem (czyli osobą zakupującą towar do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodem, co oznacza, że dokonuje zakupu, nie wprowadzając numeru NIP do formularza zamówienia), umowy zawierane z firmą AbcDue Srl poprzez wejście na jej stronę internetową są regulowane Dekretem Legislacyjnym nr 206 z dnia 6 września 2005 r. (Kodeks konsumentów). Firma AbcDue Srl przestrzega zobowiązań wynikających z Dekretu Legislacyjnego nr 70 (będącego aktem wykonawczym Dyrektywy 2000/31/WE w sprawie niektórych aspektów prawnych dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego w ramach rynku wewnętrznego, w szczególności w odniesieniu do handlu elektronicznego).
2. Umowa między firmą AbcDue Srl a Klientem zostaje zawarta w chwili, gdy zamówienie złożone przez Klienta zgodnie z podaną w witrynie procedurą zakupu dotrze na adres witryny firmy. Przesłane przez Klienta zlecenie będzie wiążące firmę, AbcDue Srl tylko wtedy, gdy cała procedura zakupu zostanie zrealizowana zgodnie z przepisami i prawidłowo, bez sygnalizowania przez witrynę jakichkolwiek komunikatów błędu.
3. Przesyłając zamówienie do firmy AbcDue Srl, Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi wskazówkami podanymi w trakcie procedury zakupu, przyjmuje je do wiadomości i w całości akceptuje ogólne warunki sprzedaży (poprzez zaznaczenie przed wysłaniem zamówienia obowiązkowego pola wyboru)
.

Sposób zakupu:
4. Klient może zakupić tylko produkty istniejące w katalogu, zamieszczonym na witrynie, w momencie przesłania zamówienia, zgodne z ich opisem w odpowiednich kartach techniczno-informacyjnych. Zlecenie nie będzie mogło być zrealizowane w odniesieniu do produktów, które znajdują się w katalogu w witrynie, lecz wskazane są jako niedostępne. W każdym przypadku produkty przedstawione w witrynie internetowej oferowane są aż do ich całkowitego wyczerpania. Zdjęcie dołączone do karty opisowej produktu może nie odpowiadać idealnie jego charakterystykom; różnice mogą dotyczyć koloru, wymiarów oraz przedstawionych na zdjęciu akcesoriów. Informacje techniczne odnoszące się do nabywanego produktu dostarczane są przez producentów i należy je rozumieć jako uproszczony, ogólny materiał informacyjny.
5. Firma AbcDue Srl potwierdza prawidłowy odbiór zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Klienta w momencie zamówienia. W wiadomości potwierdzającej zamieszczony jest numer identyfikacyjny, data i godzina złożenia zamówienia, wyszczególnienie zakupionych produktów, odpowiednia cena, koszty dostarczenia, dane przekazane przez Klienta dotyczące faktury i dostawy, wybrany przez Klienta sposób płatności oraz podsumowanie ogólnych warunków sprzedaży. Klient powinien niezwłocznie zweryfikować treść wiadomości i natychmiast zasygnalizować firmie AbcDue Srl ewentualne błędy lub pominięcia.


Płatność:
Za pobraniem (tylko Włochy)
Aby zapłacić za zakupy w momencie dostawy, należy zaznaczyć spośród dostępnych form zapłaty: „Za pobraniem”.
Płatność za pobraniem obowiązująca tylko w przypadku dostawy na terytorium Włoch, jest ograniczona do 90% wartości zamówienia; w momencie składania zamówienia należy dokonać przedpłaty w wysokości 10%, realizowanej z wykorzystaniem: serwisu PayPal/przelewu bankowego/karty kredytowej, wypłaty salda kurierowi w momencie dostawy:
- W gotówce, w ramach limitów dozwolonych prawem.
- Czekiem obiegowym, wysyłając z kilkudniowym wyprzedzeniem w stosunku do wysyłki, faksem lub w wiadomości e-mail na adres: info@eclik.it kopię czeku, w celu umożliwienia odpowiednich sprawdzeń.
Płatność za pobraniem uwzględnia opłatę za wydatki związane z obsługą; zostaje wyświetlona po dodaniu wybranych produktów do koszyka.
Wpłacona zaliczka rozumiana będzie jako kara umowna za odstąpienie od umowy, która zostanie potrącona przez naszą firmę w następujących przypadkach:
- Wysłany materiał zostanie zwrócony do nadawcy z powodu odmowy przyjęcia.
- Klient anuluje zamówienie produktów wykonanych na zamówienie.
AbcDue Srl zastrzega sobie prawo do żądania uiszczenia dodatkowej zaliczki w przypadku zamówienia o dużej wartości.
Przelew bankowy
Aby zapłacić za zakupy przelewem bankowym, należy zaznaczyć spośród dostępnych form zapłaty: „Przelew bankowy” i dokonać go w ciągu 5 dni na rzecz:
AbcDue Srl
Bank: Friuladria (Credit Agricole)
Agencja:
IBAN: IT29C0533664790000030443858
BIC: BPPNIT2P011
W takim przypadku zamówienie pozostaje zarezerwowane aż do udowodnienia zrealizowania zapłaty, której poświadczenie należy wysłać faksem/za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: info@eclik.it, po upływie 5 dni roboczych bez otrzymania przez nas poświadczenia zapłaty, zamówienie zostanie anulowane.
Karta kredytowa
W przypadku płatności kartą kredytową należy wybrać spośród dostępnych form zapłaty: „Karta kredytowa”.
Akceptowane są karty organizacji: VISA/MASTERCARD/CARTASI; transakcja realizowana jest za pośrednictwem bezpiecznego serwera stosującego system ochrony SSL (Secure Socket Layer), uniemożliwiającego komukolwiek zapoznanie się z kodami wykorzystywanych kart kredytowych.
Adres wysyłkowy musi być zgodny z adresem właściciela karty kredytowej, w przeciwnym razie zamówienie nie zostanie zaakceptowane, i tym samym, w przypadku zwrotu produktu, nie nastąpi zwrot kosztów zakupu.
PayPal
W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayPal należy zaznaczyć spośród dostępnych form zapłaty: „PayPal”.
Klient zostaje skierowany na stronę logowania w serwisie PayPal; nasza firma nie ma dostępu do informacji finansowych Klienta w żadnym momencie realizowania przez niego procedury zakupu.


Warunki dostawy / odbiorca:
AbcDue Srl wystawia do każdego złożonego zamówienia fakturę, która zostanie przesłana drogą mailową w myśl art. 14 D.P.R. 445/2000 oraz D.L. 52/2004. Do wystawienia faktury przyjmuje się dane dostarczone przez klienta w momencie składania zamówienia. Po wystawieniu faktury nie będzie możliwa żadna jej modyfikacja.
6. Koszty dostawy obciążają klienta w wysokości wskazanej w momencie składania zamówienia. Klient dokonuje płatności za towar w sposób wybrany w momencie składania zamówienia; należy sprawdzić, czy adres i numer telefonu jest poprawny i kompletny. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia lub brak dostawy na skutek wskazania błędnych informacji. Jeśli towar zostanie zwrócony na skutek braku dostawy (błędny adres lub brak odbioru przez klienta), koszty zwrotu + ponownej wysyłki będą obciążać klienta.
7. W chwili dostawy konieczna jest obecność klienta lub upoważnionej przez niego osoby pod adresem odbiorcy wskazanym w zamówieniu, dostawy dokonuje się na ulicy (chyba że na stronie internetowej wskazano inaczej). W chwili dostawy towarów przez kuriera klient jest obowiązany sprawdzić, czy ilość dostarczanych paczek odpowiada tej wskazanej w dokumencie transportowym (DDT), czy opakowanie lub materiały użyte do jego zamknięcia nie są naruszone, uszkodzone, mokre lub w inny sposób zmienione. Ewentualne uszkodzenia opakowania i/lub produktu i/lub brak odpowiedniej ilości opakowań lub adnotacji powinny być niezwłocznie zakwestionowane przez wpisanie zastrzeżenia kontroli towaru na dowodzie dostawy przedłożonym przez kuriera. Po podpisaniu dokumentu przedłożonego przez kuriera klient nie może podnosić żadnych zastrzeżeń odnośnie zewnętrznych właściwości przedmiotu dostawy.
8. Za wyjątkiem terminu 30 dni na odbiór zamówienia, wskazane terminy dostawy uważa się za orientacyjne. Nie przewiduje się telefonicznego uprzedzania klienta o dostawie przez kuriera. W przypadku nieobecności klienta przewiduje się drugą próbę dostawy lub kontakt telefoniczny za strony kuriera w celu ponownej dostawy w ciągu następnych 24 godzin. W przypadku nieskuteczności ponownej dostawy AbcDue Srl podejmie próbę skontaktowania się z klientem w celu ustalenia przyczyn braku odbioru i ewentualnego ich usunięcia. W przypadku nieskuteczności takiego działania zamówienie uważa się za anulowane ze względu na niemożność dostawy. AbcDue Srl poinformuje klienta o anulowaniu drogą mailową. Ewentualne kwoty uiszczone przez klienta zostaną mu zwrócone po uprzednim potrąceniu kosztów poniesionych w związku z próbami dostawy.
9. W przypadku niemożności dostawy zamówionych towarów na skutek zaistniałej, nawet tymczasowej, ich niedostępności AbcDue Srl poinformuje o tym niezwłocznie klienta drogą mailową. Ewentualne kwoty uiszczone przez klienta zostaną mu zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od otrzymania zamówienia
. .

Opłata za odpady elektryczne i elektroniczne (tzw. OEE):
Dekret nr 151, wobec nowych obowiązków nałożonych na Producentów w zakresie odbioru i przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych, przewiduje instrument finansowy zwany Opłatą za odpady elektryczne i elektroniczne, tzw. OEE, aby zrekompensować Producentom ponoszenie kosztów związanych z zarządzeniem OEE.
“Opłata OEE”, zwana również „eco-opłatą OEE” stanowi dodatkową pozycję kosztową, która ma zastosowanie do produktów objętych zakresem regulacji wprowadzanych na rynek. “Opłata OEE” ma za wyłączne zadanie pokryć koszty zarządzenia OEE i nie stanowi źródła zysku dla Producentów, Wspólnych Systemów, ani dla punktu sprzedaży.
Ustawa pozwala Producentom zdecydować, czy ujawnić tę opłatę oddzielając ją od ceny produktu, tzw. visibile fee, czy nie, wyłączając ją do łącznej ceny sprzedaży produktu. Decyzja ta jest wiążąca dla wszystkich podmiotów należących do łańcucha handlowego podczas sprzedaży danego produktu. Dekret z mocą ustawy nr 151/05 przewiduje, że jeśli opłata OEE została ujawniona przez Producenta, Dystrybutor jest obowiązany wskazać nabywcy końcowemu oddzielnie ceną produktu i koszt zarządzania OEE. Koszt zarządzania OEE powinien być identyczny jak ten wskazany przez Producenta i pozostaje niezmieniony podczas wszystkich etapów obrotu w danym łańcuchu handlowym.
Przewiduje się, że opłata OEE zostanie uiszczona Dystrybutorowi w chwili zakupu nowego produktu przez Konsumenta. Dystrybutor przelewa opłatę Producentowi, a Producent przekazuje ją z kolei Konsorcjum, do którego należy, a które gwarantuje spełnienie obowiązków przewidzianych przez prawo.
AbcDue Srl stosuje Dekret z mocą ustawy, dodając opłatę do całkowitej ceny produktu, a w momencie wystawiania faktury wyróżnia łączną wysokość należnej opłaty od kosztu artykułu
.

Prawo i sąd właściwy:
Do umowy sprzedaży między Klientem a AbcDue Srl stosuje się prawo włoskie, za wyjątkiem norm kolizyjnych. Dla sporów sądowych w sprawach cywilnych dotyczących umów sprzedaży między Klientem a AbcDue Srl zawartych za pośrednictwem Strony internetowej, w przypadku gdy Klient jest konsumentem, wyłącznie właściwy terytorialnie będzie sąd miejsca zamieszkania lub domicylu Klienta, jeśli znajdują się one we Włoszech. W pozostałych przypadkach wyłączną właściwość terytorialną będzie miał Sąd w Venezia
.